Regulamin

OGÓLNE:


1. W grach mogą brać udział:
• osoby pełnoletnie;
• osoby niepełnoletnie, posiadające zgodę opiekunów prawnych lub znajdujące się pod ich opieką (wzór dostępny jest do pobrania na stronie internetowej www.freetime.com.pl);
2. W grach nie mogą brać udziału:
• osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, leków lub innych środków odurzających;
• osoby, których stan zdrowia nie pozwala na bezpieczne uczestnictwo w grze.
3. Minimalny dopuszczalny wiek do gry w paintball wynosi 14 lat.
4. Minimalny dopuszczalny wiek do gry w paintball dla dzieci (Splatmaster) wynosi 9 lat.
5. Warunkiem uczestniczenia w rozgrywkach jest podpisanie „oświadczenia gracza”, w którym akceptuje się niniejszy regulamin przez uczestnika lub opiekuna prawnego.
6. W przypadku grup zorganizowanych tj. kolonie itp., opiekun grupy zobowiązany jest podpisać „oświadczenie grupy”, po wcześniejszym zapoznaniu wszystkich uczestników zabawy
z oświadczeniem oraz regulaminem.
7. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego sprzętu wynikającego z winy gracza, które powstało na skutek nie zastosowania się do regulaminu lub wskazówek instruktora, ponosi on odpowiedzialność materialną w wysokości kosztów naprawy danego sprzętu.
8. Zdjęcia zrobione podczas rozgrywek paintballowych mogą być wykorzystywane w celach promocyjnych na stronie internetowej i portalach społecznościowych.
9. Początek i koniec trwania rozgrywki ustala i sygnalizuje instruktor.
10. Gracz nie stosujący się do zasad regulaminu może nie zostać dopuszczony do rozgrywek lub zostać z nich wykluczony.
11. Należy zawsze stosować się do poleceń instruktora pod rygorem nie dopuszczenia do rozgrywek lub wykluczenia z nich.
12. Niedopuszczenie do rozgrywek lub wykluczenie z nich nie uprawnia do zwrotu kosztów ani do uzyskania odszkodowania.
13. Należy natychmiast przerwać grę i powiadomić instruktora w przypadku:
• Stwierdzenia, że inny uczestnik nie stosuje się do zasad regulaminu;
• Zauważenia, że inny uczestnik odniósł kontuzje.
14. Na polu paintballowym jest możliwe zorganizowanie ogniska po wcześniejszym ustaleniu. Opłata za organizację ogniska jest ustalana zgodnie z obowiązującym cennikiem.
15. Osoba wyznaczona jest zobowiązana dbać o czystość i porządek w miejscu przeznaczonym na potrzeby organizacji ogniska, a po zakończeniu uprzątnąć pozostawione rzeczy, śmieci oraz dopilnować, aby ognisko zostało odpowiednio ugaszone.

 


BEZPIECZEŃSTWO:


15. Paintball jest zabawą bezpieczną pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
16. Przed rozpoczęciem rozgrywek prowadzone jest szkolenie dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania sprzętu oraz zachowania się w terenie podczas rozgrywek paintballowych.
17. Podczas trwania rozgrywki obowiązuje bezwzględny zakaz zdejmowania maski ochronnej na terenie, w którym odbywają się rozgrywki. Ściągnięcie maski podczas gry może spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu.
18. Bezpieczna odległość strzału to minimum 5 metrów. Strzelanie z odległości mniejszej niż 5 metrów jest zabronione.
19. Nie wolno celować, ani strzelać z markera do zwierząt, osób postronnych oraz graczy, którzy znajdują się poza polem gry.
20. Strzelanie z markera pneumatycznego może odbywać się tylko w wyznaczonym terenie zwanym dalej “polem gry”, wyłącznie podczas trwania rozgrywki.
21. Zabrania się rzucania przedmiotami oraz walki wręcz (uderzania, popychania).

 


UŻYTKOWANIE MARKERÓW (BRONI):


22. Marker to karabinek półautomatyczny zasilany butlą sprężonego powietrza.
23. Przed grą i po grze należy zabezpieczać swój marker paintballowy poprzez blokadę spustu, odkładać go w bezpiecznym miejscu, wskazanym przez instruktora.
24. Poza rozgrywkami lufę markera należy trzymać skierowaną w dół.
25. Należy unikać zanieczyszczenia markera.
26. Zabrania się strzelania kulkami, które leżały na ziemi, brudnymi, mokrymi, czy też niewiadomego pochodzenia. Używanie takich kulek może spowodować uszkodzenie markera.
27. Zabrania się używania własnych kulek bez zgody instruktora.
28. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności markera należy przerwać grę i wrócić do miejsca bezpiecznego wyznaczonego przez instruktora oraz poinformować go o zaistniałej sytuacji.
29. Gracz korzystający ze swojego markera (dotyczy gier otwartych) ma obowiązek w obecności instruktora wyregulować marker maksymalnie do prędkości wystrzału 300 fps (to jest około 330 km/h!).

 


POLE GRY:


30. Pole paintballowe jest podzielone na pole gry oraz strefę bezpieczną (miejsce, gdzie można ściągnąć maskę jest oddzielone siatką paintballową).
31. Na polu gry mogą znajdować się wyłącznie uczestnicy gry mający ubraną maskę zabezpieczającą.
32. Osoby towarzyszące oraz uczestnicy wyłączeni z gry mogą znajdować się wyłącznie w strefie bezpiecznej.
33. Granice pola gry, punkty startowe, punkty zborne dla osób wyeliminowanych są wyznaczane przez instruktora. Należy zapoznać się z ich położeniem przed rozpoczęciem gry.
34. Sygnalizacja trafienia oraz zejście z pola gry, odbywa się zawsze według zasad określonych przez instruktora na początku gry.
35. Zabronione jest oddawanie strzałów poza teren gry, a także do elementów technicznych pola (głośniki, oświetlenie).
36. Wszelkie zauważone uszkodzenia zabudowy przeszkód, elementy obluzowane, ruchome, należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi.
37. Należy zachować szczególną uwagę korzystając z klatek schodowych.
38. Bez zgody instruktora nie wolno używać materiałów pirotechnicznych.


UDANEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY
ZESPÓŁ FREETIME

Kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania skorzystaj z formularza kontaktowego. Potrzebujesz szybko sprawdzić termin zadzwoń.

Pamiętaj !
Nasza oferta obejmuje cały niezbędny sprzęt i wyposażenie. Nie musisz mieć własnego sprzętu. Cały nas sprzęt jest sprawdzony i gwarantujemy jego poprawne działanie.

886 666 998
kontakt@freetime.com.pl
Znajdz nas
Formularz kontaktowy