Regulamin

REGULAMIN FOTOBUDKI LUSTRA FREETIME

 

OGÓLNE:

Wszyscy użytkownicy Fotobudki Lustra FreeTime zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przestrzegania jego zasad. Dokumentacja dołączona jest do Umowy Wynajmu Fotobudki Lustra FreeTime oraz zamieszczona jest nieprzerwalnie na stronie internetowej www.freetime.com.pl.
Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Najemców, z usługi polegającej na wynajmie urządzenia będącego własnością FreeTime Radosław Szulczyk.
Objaśnienia:
Wynajmujący – firma FreeTime Radosław Szulczyk z siedzibą ul. Spokojna 21, 89-511 Cekcyn, NIP: 561 159 73 08.
Najemca – osoba fizyczna lub prawna, wynajmująca Fotobudkę Lustro FreeTime.
Użytkownik – osoba korzystająca z Fotobudki Lustra FreeTime.
Umowa Wynajmu – umowa zawarta na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą, której przedmiotem jest wynajem Fotobudki Lustra.
Fotobudka Lustro – mobilne urządzenie fotograficzne.
Usługa – oferta Wynajmującego zawarta na podstawie Umowy Wynajmu Fotobudki Lustra.
Rezerwacja dokonywana jest na podstawie wyboru pakietu z oferty Wynajmującego, dostępnego na stronie internetowej. Rezerwację uważa się za dokonaną po potwierdzeniu dostępnego terminu przez Wynajmującego oraz wpłacie przez Najemcę zaliczki w wysokości 30 % całości kwoty należności wynikającej z Umowy Wynajmu. Zadatek należy wpłacić w terminie 3 dni od daty przyjęcia wstępnej rezerwacji. Wpłata zaliczki jest gwarancją rezerwacji terminu. Brak wpłaty jest podstawą do anulowania Umowy Wynajmu.
Pozostałą część zapłaty za usługę dokonuje się najpóźniej 7 dni po wykonaniu usługi gotówką, bądź przelewem na nasze konto bankowe: Alior Bank 54 2490 0005 0000 4500 6810 6404.


ZASADY UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA:

Za szkody wyrządzone wskutek nieprawidłowego użytkowania Fotobudki Lustra w czasie trwania wynajmu odpowiada Najemca, w tym również za braki gadżetów po zakończeniu najmu.
Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z usługi będzie przebiegało bez błędów, wad, czy przerw zwłaszcza z przyczyn nie zależnym od Wynajmującego.
Fotobudka Lustro jest urządzeniem elektrycznym. Należy zachować związane z tym środki ostrożności.
Fotobudki Lustra nie należy przesuwać, popychać, opierać się o nią (dotyczy również stelaża z tłem, stojaka z drukarką, stołu oraz stojaków na gadżety).
Przed skorzystaniem z Fotobudki Lustra należy odstawić jedzenie oraz napoje.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich ponoszą ich rodzice, opiekunowie oraz Najemca.
UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU:

Użytkowanie Fotobudki Lustra oznacza zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Wynajmującego oraz Najemcę.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, publikacje, rozpowszechnianie oraz wykorzystanie w materiałach reklamujących działalność Wynajmującego np. umieszczenie zdjęć na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.
Użytkownik poprzez korzystanie z Fotobudki Lustra oświadcza, że posiada świadomość wyrażenia powyższej zgody. A w przyszłości nie będzie rościł żadnych praw wobec Wynajmującego z tytułu udzielenia niniejszej zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku.
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może zostać cofnięta przez Użytkownika. Cofnięcie może nastąpić jedynie przez pisemne oświadczenie o cofnięciu zgody. Cofnięcie zgody następuje po upływie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia przez Wynajmującego.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY WYNAJMU FOTOBUDKI LUSTRA:

Najemca może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres Wynajmującego, nie później niż siedem dni przed planowanym rozpoczęciem świadczenia usługi z wykorzystaniem fotobudki.
W przypadku otrzymania przez Wynajmującego przedmiotowego oświadczenia w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem uzgodnionego świadczenia usługi z wykorzystaniem Fotobudki Lustra - Wynajmujący zatrzyma otrzymaną zaliczkę.
W przypadku odstąpienia od umowy, bądź niewykonania umowy usługi z wykorzystaniem Fotobudki Lustra z winy Wynajmującego, jest on zobowiązany do zwrotu na rzecz Najemcy wpłaconej zaliczki.

 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy dla miejsca działalności Wynajmującego Sąd powszechny.
Poprzez fakt korzystania z Usługi Najemca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 roku do odwołania.

 


UDANEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY

ZESPÓŁ FREETIME

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania skorzystaj z formularza kontaktowego. Potrzebujesz szybko sprawdzić termin zadzwoń.

Pamiętaj !
Nasza oferta obejmuje cały niezbędny sprzęt i wyposażenie. Nie musisz mieć własnego sprzętu. Cały nas sprzęt jest sprawdzony i gwarantujemy jego poprawne działanie.

886 666 998
kontakt@freetime.com.pl
Znajdz nas
Formularz kontaktowy